تعداد يافت شده (۱۹) صفحه ۱ از ۲
دستور زبان فارسی نظام جدید
ناشر: الگو
پدیدآور:
قیمت:۵۰۶۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۶۰۰۰
موضوع:پرسش های چهار گزینه ای ( الگو )
مقطع تحصیلی:کنکور ریاضی الگو -کنکور تجربی الگو -کنکور انسانی الگو
ریاضیات گسترده ( تست )
ناشر: الگو
پدیدآور:
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰
موضوع:پرسش های چهار گزینه ای ( الگو )
مقطع تحصیلی:کنکور ریاضی الگو
فارسی سال دهم کنکور 98 و 99
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: علیرضا عبدالمحمدی
قیمت:۵۲۸۰۰۰ قیمت سایت:۵۲۸۰۰۰
موضوع:پرسش های چهار گزینه ای ( الگو )
مقطع تحصیلی:دهم دبیرستان ریاضی الگو
قرابت معنایی نظام جدید
ناشر: الگو
پدیدآور:
قیمت:۶۱۶۰۰۰ قیمت سایت:۶۱۶۰۰۰
موضوع:پرسش های چهار گزینه ای ( الگو )
مقطع تحصیلی:کنکور ریاضی الگو -کنکور تجربی الگو -کنکور انسانی الگو
لغت و املا نظام جدید
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: علیرضا عبدالمحمدی
قیمت:۲.۲ قیمت سایت:۲
موضوع:پرسش های چهار گزینه ای ( الگو )
مقطع تحصیلی:کنکور ریاضی الگو -کنکور تجربی الگو -کنکور انسانی الگو
هندسه 3 بعدی
ناشر: الگو
پدیدآور:
قیمت:۹۰۲۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۲۰۰۰
موضوع:پرسش های چهار گزینه ای ( الگو )
مقطع تحصیلی:کنکور ریاضی الگو
تست ریاضی ( 3 ) سال دوازدهم تجربی
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: کاظم اجلالی - نویسنده: ارشک حمیدی
قیمت:۱۰۳۴۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۳۴۰۰۰
موضوع:پرسش های چهار گزینه ای ( الگو )
مقطع تحصیلی:دوازدهم دبیرستان تجربی الگو
تست شیمی سال دهم کنکور 1399 و 1400
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: مسعود جعفری - نویسنده: مرتضی خوش کیش
قیمت:۱۱۸۸۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۸۸۰۰۰
موضوع:پرسش های چهار گزینه ای ( الگو )
مقطع تحصیلی:دهم دبیرستان ریاضی الگو -دهم دبیرستان تجربی الگو
تست فیزیک سال دهم ریاضی کنکور 1399 و 1400
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: سیروس یعقوبی - نویسنده: رضا خالو
قیمت:۶۱۶۰۰۰ قیمت سایت:۶۱۶۰۰۰
موضوع:پرسش های چهار گزینه ای ( الگو )
مقطع تحصیلی:دهم دبیرستان ریاضی الگو
تست آمار و احتمال سال یازدهم
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: علیرضا علی پور
قیمت:۳۹۶۰۰۰ قیمت سایت:۳۹۶۰۰۰
موضوع:پرسش های چهار گزینه ای ( الگو )
مقطع تحصیلی:یازدهم دبیرستان ریاضی الگو
تست حسابان ( 1 ) سال یازدهم
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: نوید صفایی - نویسنده: کاظم اجلالی
قیمت:۸۳۶۰۰۰ قیمت سایت:۸۳۶۰۰۰
موضوع:پرسش های چهار گزینه ای ( الگو )
مقطع تحصیلی:یازدهم دبیرستان ریاضی الگو
تست حسابان ( 2 ) سال دوازدهم
ناشر: الگو
پدیدآور: - نویسنده: کاظم اجلالی - نویسنده: ارشک حمیدی
قیمت:۱۱۴۴۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۴۴۰۰۰
موضوع:پرسش های چهار گزینه ای ( الگو )
مقطع تحصیلی:دوازدهم دبیرستان ریاضی الگو
 

|